Kto może składać projekt organizacji ruchu?

Projekt organizacji ruchu drogowego przygotowują doświadczeni architekci (tacy jak na przykład specjaliści zatrudnieni w https://mzmartech.pl/, natomiast zatwierdzany jest on przez organy zarządzające daną drogą. Organizacja ruchu drogowego posiadać powinna szereg rozwiązań, których celem jest zapewnienie bezpiecznego i jednocześnie efektywnego przemieszczania się zarówno pieszych, jak i pojazdów na wszelkich drogach.

Chcąc zapewnić takie bezpieczeństwo, należy przede wszystkim wykonać i/lub zamontować poziome i pionowe oznakowanie, urządzenia służące bezpieczeństwu ruchu, a także sygnalizację świetlną. Przed całym tym montażem należy jednak przygotować bardzo ważny (i niezbędny do dalszych etapów) dokument.

Dokumentem tym jest projekt organizacji ruchu – dokumentacja techniczna, która zawierać będzie gotowe wytyczne dotyczące geometrii danej drogi oraz rekomendacji związanych z formą organizacji ruchu. Taki projekt przygotować mogą dedykowani architekci, którzy uczynią to na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań odnoszących się do intensywności ruchu pojazdów oraz analizy ewentualnych zagrożeń, które mogą pojawić się na wybranym odcinku drogi.

Istnieją organy, które są odpowiedzialne za organizację ruchu na danym terenie. W zależności od statusu danej drogi, takim organem może być na przykład prezydent miast lub jego starosta, albo wojewosa czy też Zarząd Dróg Wojewódzkich, lub Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Potrzebną do zmiany organizacji ruchu dokumentację przygotowują jednak nie oni, a wybrani architekci. Wspomniani wyżej urzędnicy są za to odpowiedzialni za to, aby przedstawiony im projekt organizacji ruchu zatwierdzić (w całości lub tylko części), odesłać go w celu wprowadzenia poprawek, lub całkiem odrzucić.

Przygotowaniem projektu organizacji ruchu zająć się mogą doświadczeni architekci, którzy działać będą zgodnie z wieloma specyfikacjami, które zostały zawarte w rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, Ministra Infrastruktury oraz w ustawie o Prawie o ruchu drogowym i w lokalnych przepisach.

You may also like...